ربات

ربات اینستاگرام

امروزه شبکه های اجتماعی به یکی از مهم ترین ابزارهای ارتباطات یکپارچه ی برند تبدیل شده و بسیاری از برندها به اهمیت آن پی برده اند.
اما آنچه اهمیت دارد این است که تنها حضور در این شبکه ها کفایت نمی کند و باید همگام با دیگر برنامه های ارتباطات یکپارچه ی بازاریابی و برند باشد.
شبکه های اجتماعی گروه های مختلف دارد که هر کدام از آنها نیازمند برنامه ریزی خاص و متفاوت می باشد.


گروه تخصصی ویرا هاست با شناسایی بازار هدف و استفاده از امکاناتی که اینستاگرام در اختیار قرار داده است شما را برای حضور موثر یاری می نماید.


ربات تلگرام

امروزه شبکه های اجتماعی به یکی از مهم ترین ابزارهای ارتباطات یکپارچه ی برند تبدیل شده و بسیاری از برندها به اهمیت آن پی برده اند.
اما آنچه اهمیت دارد این است که تنها حضور در این شبکه ها کفایت نمی کند و باید همگام با دیگر برنامه های ارتباطات یکپارچه ی بازاریابی و برند باشد.
شبکه های اجتماعی گروه های مختلف دارد که هر کدام از آنها نیازمند برنامه ریزی خاص و متفاوت می باشد.


گروه تخصصی ویرا هاست با شناسایی بازار هدف و استفاده از امکاناتی که اینستاگرام در اختیار قرار داده است شما را برای حضور موثر یاری می نماید.